01 rozší�ený průvodce

3ei1 3ei 2 3ei 3 vy slen sou initel i0 v etn rozm

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: platnosti t etí Maxwellovy v ty) se p i numerickém ešení potla uje. V úsporném tvaru pak m žeme kanonické rovnice obecn zapsat ns k =1 δ i , k X k + δ i , 0 = 0 (i = 1,2,3 ≡ ns ). (6.3) kde δi,k je deforma ní sou initel vyjad ující pooto ení nebo posunutí pr ezu i základní soustavy ve sm ru veli iny Xi od k–tého jednotkového stavu Xk = 1, δi,0 je deforma ní sou initel vyjad ující pooto ení nebo posunutí pr ezu i základní soustavy ve sm ru veli iny Xi od nultého zat žovacího stavu. Index i p edstavuje íslo deformace (místo sledované deformace) a je totožné s íslem neznámé veli iny Xi , index k, resp. 0 ur uje íslo zat žovacího stavu, v n mž deformace vznikla. Sou initele δi,i se nazývjí hlavní deforma ní sou initele (nebo leží na hlavní diagonále) a sou initele δi,k jsou vedlejší deforma ní souinitele (leží na vedlejších diagonálách). Podle Maxwellovy v ty platí δi,k = δk,i (pro i ≠ k) . (6.4) V maticové form m žeme kanonické rovnice zapsat δX + δ 0 = 0 (6.5)...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online