01 rozší�ený průvodce

4 co zaji uje monolitick a kloubov spojen prut ve sty

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (obr. 6.2 a 6.5) i kosoúhlé (obr. 6.4), jednoduché (obr. 6.4), sdružené (obr. 6.3) nebo patrové (obr. 6.2, 6.5 a 6.6), otev ené (obr. 6.3 a 6.4) i uzav ené (obr. 6.5, 6.6 a 6.7), rámy s nepr b žnými pruty (obr. 6.5 a 6.6). Obr. 3.1: Spojitý plnost nný nosník Obr. 3.3: Spojitý p íhradový nosník Z termín používaných u prutových konstrukcí uve me nejzákladn jší. Sloup (stojka) je svislý prut, p í el (trám) je vodorovný prut. Prut m že být p ímý, lomený i zak ivený (oblouk). Vn jší vazby (obr. 6.2) mohou být jednonásobné (kyvný prut, posuvná kloubová podpora), dvojnásobné (neposuvný kloub, posuvné vetknutí), trojnásobné (dokonalé vetknutí). Obr. 6.2: Patrový rám Obr. 6.3: Sdružený rám Obr. 6.4: Jednoduchý s obloukovou p í lí kosoúhlý rám - 8 (50) - Úvod do statiky stavebních konstrukcí Obr. 6.5: Patrový rám s nepr b žnou p í lí Obr. 6.6: Patrový rám s nepr b žným sloupem Obr. 6.7: Vierendeel v rámový nosník Otázky 1. ím se zabývá statika stavebních konstrukcí? 2. Charakterizujte rovinnou prutovou soustavu. 3. ím se liší rám, spojitý nosník a p íhradový nosník? 4. Co zajiš uje monolitické a kloubové spojení prut ve sty níku? 5. Funkce vnit ního kloubu v prutové soustav . Sh...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online