01 rozší�ený průvodce

49 61

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: o nosníku ....................................................................34 4.6 Využití symetrie rámu.........................................................................39 5 Tabulky........................................................................................................43 6 Studijní prameny ........................................................................................49 6.1 Seznam použité literatury....................................................................49 6.2 Seznam dopl kové studijní literatury .................................................49 6.3 Odkazy na další studijní zdroje a prameny .........................................49 - 3 (50) - Statika I - 4 (50) - Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Úkolem p edm tu Statika I je zvládnout ešení prutových konstrukcí základní metodou, a to metodou silovou. Metoda sice není prakticky vhodná pro ešení rozsáhlejších staticky neur itých prutových konstrukcí, ale je velmi p ehledná a poskytuje ešení základních p etvárn ur itých p ípad (primárního i sekundárního stavu) pro analýzu prutových konstrukcí další metodou, a to...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online