01 rozší�ený průvodce

5 12 poadovan znalosti

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ..............................................................................5 1.1 Cíle ........................................................................................................5 1.2 Požadované znalosti ..............................................................................5 1.3 Doba pot ebná ke studiu .......................................................................5 1.4 Klí ová slova.........................................................................................5 2 Úvod do statiky stavebních konstrukcí.......................................................7 2.1 Prutové konstrukce................................................................................7 3 Výpo et p etvo ení prutových soustav.....................................................11 3.1 Virtuální veli iny a virtuální práce .....................................................12 3.1.1 Virtuální práce vn jších sil ...................................................12 3.1.2 Virtu...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online