01 rozší�ený průvodce

63 rmy pravohl obr 62 a 65 i kosohl obr 64 jednoduch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ich spojení a spolup sobení. Místo, kde se pruty spojují, nazýváme uzel (sty ník). Pruty bývají v tšinou v uzlu spojeny tuze, anebo mohou být také p ipojeny kloubem. Tuhé spojení (obr. 6.1a) zaru uje stejné p emíst ní (posunutí i pooto ení) všech konc p ipojených prut p i deformaci a p enáší ohybové momenty. Kloubové spojení (obr. 6.1b) zaru uje pouze stejné posunutí, pooto ení konc p ipojených prut jsou nezávislá a ohybové momenty jsou nulové. U rovinného rámu (obr. 3.2) leží v jedné rovin st ednice všech prut , zatížení, reakce a interakce a rovn ž jedna z hlavních centrálních os setrva nosti pr ez všech prut . Rám je typickým p edstavitelem staticky neur ité prutové konstrukce. Jako speciální p ípad rámu se vyskytuje spojitý nosník (obr. 3.1) a p íhradový nosník (obr. 3.3). - 7 (50) - Statika I Obr. 6.1: Uzel (sty ník) rovinného rámu Rozlišujeme rámy s pruty p ímými (obr. 6.2 a 6.4) nebo zak ivenými (obr. 6.3), rámy pravoúhlé...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online