01 rozší�ený průvodce

9 jak se ur posunut sty nku rovinnho p hradovho

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ní a tvrtý integrál a suma. Vzhledem ke konstantním funkcím normálových sil po prutech pro složku posunutí sty níku δm (ve sm ru x, z) platí s s δ m = N N ds + Nα t ∆t0 ds − 0 EA 0 Rrδ r = r N j N jl j + EAj j =1 p p j =1 N jα t ∆t j l j − Rrδ r r (1.107) kde pro j = 1, 2, …, p je Nj osová síla prutu j od skute ného zatížení, δr dané popušt ní podpory, Nj osová síla prutu j od virtuální síly Fm = 1, Rr reakce vn jší vazby od Fm = 1, lj délka prutu j, Aj pr ezová plocha prutu j, ∆tj rovnom rná zm na teploty prutu j a popušt ní δr se týká vodorovného a svislého posunu. Výsledné posunutí sty níku (obr. 1.33d) se ur í z pravoúhlých složek. - 19 (50) - Statika I Obr. 1.33: P etvo ení rovinného p íhradového nosníku 3.5 Ilustrující p íklad Jako ukázku aplikace principu virtuálních prací pro ešení p etvo ení plnost nných nosník a soustav si uvedeme p ípad lomené konzoly. P íklad 3.1 Zadání Stanovte výsledné posunutí δc a pooto ení ϕc pr ez...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online