{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 rozší�ený průvodce

Ei 2 2 4 ei 10 32 2 2 000615m 4 325 106 45 10

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t obrazce s libovolnou funkcí. Vereš aginovo pravidlo lze aplikovat i pro jiné funkce spl ující výše uvedené p edpoklady, nap . pro funkce normálových i posouvajících sil. Plošné obsahy obrazc najdeme nap . v tabulce 3.1 druhého modulu Základ stavební mechaniky (BD01–MO2). Složit jší obrazce (obr. 1.11) rozkládáme na jednodušší obrazce a aplikujeme princip superpozice, takže hodnota integrálu je s s ___ s s ___ ___ s ___ M M ds = M 1 M 1 ds + M 1 M 2 ds + M 2 M 1 ds + M 2 M 2 ds. 0 0 0 0 (1.45) 0 Pro každý integrál na pravé stran rovnice (1.45) m žeme aplikovat výpo et pomocí Vereš aginova pravidla (1.41). Obr. 1.11: Složit jší tvary momentových obrazc 3.4.3 Výpo et deformací p íhradových soustav Zvláštností p íhradových soustav (obr. 1.33) je, že u nich vyšet ujeme jen složky posunutí u, w sty ník a v prutech vznikají pouze normálové síly N. Potom z Maxwellova-Mohrova vztahu (1.36) z stane (p i uvažování i deforma ního zatížení) jen prv...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online