01 rozší�ený průvodce

Jako zkladn soustava se vol prutov soustava staticky

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u c lomeného konzolového nosníku (obr. 1.16) s pruty konstantního obdélníkového pr ezu 0,2 × 0,3 m o délkách l1 = 3 m, l2 = 2 m. Zatížení má intenzitu q = 10 kNm–1, modul pružnosti má hodnotu E = 32,5 GPa. ešení Sm r posunutí δc pr ezu c nosníku je neznámý, takže neznáme sm r uplatn ní jednotkové virtuální síly. Proto vyjdeme z výpo tu dvou pravoúhlých složek posunutí δc,v a δc,h . P i ešení zanedbáme vliv normálových a posouvajících sil. Posta í tedy vykreslit pr b hy ohybových moment , a to od zadaného spojitého rovnom rného zatížení podle obr. 1.16a v pr b zích v obr. 1.16b a dále samostatn t i pr b hy od jednotkových sil (svislé a vodorovné) a jednotkového momentu (obr. 1.16c–e). Vzhledem k jednoduchým pr b h m sestavíme nejprve výraz pro výpo et deformace pomocí obecn ozna ených veli in a následn ho vy íslíme - 20 (50) - Výpo et p etvo ení prutových soustav (p itom použijeme moment setrva nosti ur ený ze zadaných rozm r pr ezu hodnotou I = 4,5 ⋅ 10–...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online