01 rozší�ený průvodce

Mm 1 p sobcm v pr ezu m a je pr ezov plocha prutu i je

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: sobících na posunutích δI, …, δk, …, δm, vyvolaných první soustavou sil, tedy n i =1 Fiδ i = m k =1 Fk δ k . (1.31) Obr. 3.5: K Bettiho v t Pro virtuální práci moment pak analogicky platí n i =1 M iϕi = n i =1 M kϕ k . (1.32) Podobné vztahy lze rovn ž napsat pro spojité zatížení p í né q, osové n i momentové m. 3.3.2 Maxwellovy v ty Maxwellovy v ty p edstavují zvláštní p ípady Bettiho v ty. První Maxwellova v ta se týká vzájemnosti posunutí. Uvažujme podle obr. 3.5 v rovnici (1.31) jako první soustavu Fi = 1 a druhou soustavu Fk = 1. Pak pro vzájemná posunutí dvou libovolných pr ez i, k platí δ ik = δ ki . (1.33) Druhá Maxwellova v ta pojednává o vzájemnosti pooto ení. Jako první soustava se uvažuje Mi = 1 a druhá soustava Mk = 1. Pro vzájemná pooto ení dvou libovolných pr ez i, k platí ϕik = ϕki , takže p i obecném ozna ení deformace symbolem δ získáme vztah (1.33). T etí Maxwellova v ta se týká vzájemnosti posunutí a pooto ení. Jako první soustava se uvažuje Fi...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online