01 rozší�ený průvodce

Nejprve jsme si ukzali een rovinnho rmu a nsledn een

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tém stavu, δr je hodnota daného popušt ní vazby r ve sm ru reakce Rr,i (znaménko podle smyslu reakce), pv je po et ponechaných vazeb základní soustavy (obvykle 3). P etvárné rovnice (pro ob varianty zadávání daného popušt ní) (6.24) po úprav (6.25) - 33 (50) - Statika I 4.5 ešení spojitého nosníku Spojitý plnost nný nosník je – p ímý nosník uložený na více než dvou podporách (alespo jedna je pevná = vetknutí nebo neposuvný kloub, ostatní posuvné) – neuvažují se vložené vnit ní klouby – nad vnit ními podporami probíhá spojit (nejsou tam vnit ní klouby). Pole je ást spojitého nosníku mezi sousedními podporami, rozp tí je délka pole, pr ez spojitého nosníku m že být konstantní po celé délce, konstantní v jednotlivých polích nebo jde o prut s náb hy u podpor. Stupe statické neur itosti se stanoví podle vztahu ns = a – 3 (5.1), takže jednoduše platí pro spojitý nosník – s pevným kloubem ns = po et vnit ních podpor...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online