01 rozší�ený průvodce

Obr 32 rovinn uzav en rm 21 prutov konstrukce rm je

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: edpokládat dokonale lineární pružný materiál. V Základech stavební mechaniky jsme ešili staticky ur ité prutové konstrukce, k jejichž analýze posta ují statické podmínky rovnováhy. Obsahem statiky stavebních konstrukcí jsou p edevším výpo ty staticky neur itých prutových konstrukcí. K jejich ešení už nevysta íme s podmínkami rovnováhy, ale musíme p edepsat ješt p etvárné podmínky. K ešení staticky neur itých konstrukcí se používají dv základní metody, a to metoda silová (probírá se ve Statice I) a metoda deforma ní (je obsahem p edm tu Statika II). Každá konstrukce se ú inkem zatížení p etvo í. P etvo ení (deformace) se projeví posuny a pooto eními jednotlivých ástí stavebních konstrukcí. P etvo ení jsou v tšinou, vzhledem k rozm r m konstrukcí, velmi malá. Obr. 3.2: Rovinný uzav ený rám 2.1 Prutové konstrukce Rám je prutová soustava s monolitickým (tuhým) spojením prut . Ve statickém modelu idealizujeme jak nosné prvky, tak i jej...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online