01 rozší�ený průvodce

Pak pro vzjemn posunut dvou libovolnch pr ez i k plat

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ška pr ezu. Virtuální práci Li virtuálních vnit ních sil N , V , M podle (3. …) pak získáme s využitím (1.10), (1.14) a (1.25) pro p ímý prut prom nného pr ezu délky l ve tvaru Li = − l 0 l l l l NN VV MM ∆t dx + κ dx + dx + Nα t ∆t0 dx + Mα t 1 dx . EA GA EI h 0 0 0 0 (1.26) U zak iveného prutu se zam ní délka l za s a dx za ds, takže m žeme napsat Li = − s 0 s s s s NN VV MM ∆t ds + κ ds + ds + Nα t ∆t0 ds + Mα t 1 ds . GA EI h EA 0 0 0 0 (1.27) Poznamenejme, že stejnou virtuální práci konají skute né vnit ní síly N, V, M od skute ného zatížení na virtuálních p etvo eních ∆u , ∆w , ∆ϕ od virtuálního zatížení. 3.2 Lagrange v princip virtuálních prací Lagrange v princip je formulován pro virtuální p emíst ní (posuny). Je jedním ze základních zákon mechaniky (vyplývají z n ho statické podmínky rovnováhy obecné prostorové soustavy sil). Pro tuhé t leso ho formuloval J. L. Lagrange (1736 – 1813) takto: „Virtuáln...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online