01 rozší�ený průvodce

Plat tedy l le li 0 128 le li 129 neboli po

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: výšce pr ezu (nap . pro obdélník κ = 1,2 a pro kruh κ = 35/27), τs je st ední hodnota smykového nap tí v pr ezu. P etvo ení vlivem posouvající síly se asto u b žných prut zanedbává, nutno ho však respektovat u vysokých nosník (h >> b). • Ohyb Pro vliv ohybu vyšet íme vzájemné pooto ení koncových pr ez od ohybového momentu M = My (obr. 3.4h). Protože platí dx = ρ dϕ, m žeme z pom rného protažení εx = z/ρ p i uvažování obecného vlákna ve vzdálenosti z a Hookova zákona vyjád it p íslušnou složku od ohybového momentu. Pooto ení koncových pr ez od vlivu lineární nerovnom rné zm ny teploty (obr. 3.4c) p i konvenci stanovení teplotního rozdílu ∆t1 = ∆td – ∆th poskytne druhou složku pooto ení. Celkové vzájemné pooto ení od vlivu ohybového momentu a nerovnom rné zm ny teploty je pak dϕ = dϕ M + dϕ t = M dx α t ∆t1 dx + , EI h - 14 (50) - (1.25) Výpo et p etvo ení prutových soustav kde Iy = I je moment setrva nosti pr ezu k t žištní ose y a h v...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online