01 rozší�ený průvodce

Podle maxwellovy v ty plat ik ki pro i k 64 v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: cky (a kinematicky) ur itá, když platí 2b = p + a (viz vztah (3.2) modulu BD01-MO4) a sou asn nenastane výjimkový p ípad a je D ≠ 0. P íhradová soustava je staticky (a kinematicky p eur itá) neur itá, platí-li 2b < p + a a staticky (a kinematicky neur itá) p eur itá, je-li 2b > p + a. Stupe statické neur itosti p íhradové soustavy tedy ur íme ze vztahu ns = p + a – 2b , (3.12) kde p je po et vnit ních prut , a po et složek reakcí vn jších vazeb, b po et sty ník , a – 3 p edstavuje zevní statickou neur itost a p + 3 – 2b vnit ní statickou neur itost. Posouzení podle vztahu (3.5) je rovn ž možné, ale pon kud nepraktické. Ve všech p ípadech rovinných prutových soustav však vždy musí platit a ≥ 3. 4.2 ešení rovinného rámu Stupe statické neur itosti ns prutové soustavy stanovíme podle vztahu (3.5). Zvolíme základní staticky (a kinematicky) ur itou soustavu, tj. odstraníme ns vhodn zvolených jednoduchých vazeb. P itom nesmí nastat výjimkový p ípad podep en...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online