01 rozší�ený průvodce

Posta tedy vykreslit pr b hy ohybovch moment a to od

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ého integrálu v (1.40) ze sou inu dvou funkcí M(x) od skute ného silového zatížení (F, M, q, n, m) a M ( x) od virtuálního zatížení Fm = 1 (resp. Mm = 1) lze provést t mito zp soby: • analyticky integrací z definovaných funkcí M(x), M ( x) , p i emž obecn lze uvažovat i ohybovou tuhost jako funkci EI(x), • numerickou integrací (nap . aplikací Simpsonovo pravidlo) pro pruty rovn ž s prom nnou ohybovou tuhostí (EI ≠ konst.), • užitím tabulky 14.3 pro pruty konstantního pr ezu (EI = konst.), • aplikací Vereš aginova pravidla pro EI = konst. Obr. 1.10: Vereš aginovo pravidlo 3.4.2 Vereš aginovo pravidlo Je-li funkce M(x) libovolná spojitá hladká funkce a M ( x) lineární funkce (od F = 1, M = 1) podle obr. 1.10, pak platí - 18 (50) - Výpo et p etvo ení prutových soustav s ___ M M ds = AM M t . (1.41) 0 Slovn to m žeme vyjád it: Hodnota integrálu je rovna sou inu obsahu momentového obrazce od libovolné funkce a po adnice u lineární funkce v míst t žiš...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online