01 rozší�ený průvodce

Pr b hy vnit nch sil jsou vyneseny na obr 69 44

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u integrál m žeme využít tabulku 14.3 nebo Vere šaginovo pravidlo (odst. 3.4.2). Vliv normálových a posouvajících sil se u p ímých prut velmi asto zanedbává. Pro ur ení správného znaménka p etvárného sou initele z ohybových moment je výhodné obrazce ohybových moment opat it znaménky podle zvolených vláken (viz obr. 6.8). Kreslíme-li d sledn po adnice ohybových moment na stranu skute n tažených vláken, pak platí, že jsou-li obrazce na stejné (opa né) stran , je p etvárný sou initel kladný (záporný). 4.2.4 Ur ení vnit ních sil Ur ují se zbývající statické veli iny každého prutu vyjmutého z rámové soustavy. Výpo et vnit ních sil v pr ezu x provedeme na základní soustav bu • podle zásad statiky, p i emž na základní soustav p sobí dané silové zatížení a již známé síly Xi , nebo • pomocí superpozi ních vztah Mx = Mx,0 + Mx,1 X1 + Mx,2 X2 + … + Mx,ns Xns , (6.14) Ra = Ra,0 + Ra,1 X1 + Ra,2 X2 + … + Ra,ns Xns , (6.15) - 28 (50) - Silová metoda p i uvažování vlivu V, N pro výpo et p etvárných sou initel lze též Vx = Vx,0 + Vx,1 X1 + Vx,2 X2 + … + Vx,ns Xns , Nx = Nx,0 + Nx,1 X1 + Nx,2 X2 + … + Nx,ns Xns . Pro výpo et posouvajících sil na prutech je výhodné použít vztah Vx = Vx , 0 + ∆Vx = Vx , 0 + Mb − Ma , lab (5.22) kde Vx,0 je posouvající síla v pr ezu x prostého nosníku od daného silového zatížení, ∆V je p ír stek posouvající síly od koncových moment (je k...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online