01 rozší�ený průvodce

01 rozší�ený průvodce

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tatika I nosník (obr. 3.8c), trojkloubový lomený nosník (obr. 3.8d), složenou nosníkovou soustavu nebo po roz íznutí dv lomené konzoly (obr. 3.8e). P itom nesmíme volit základní soustavu tak, aby vzniknul virtuální kloub nebo aby t i klouby ležely v jedné p ímce. Každou deformaci δi základní soustavy ve vztahu (3.16) vyjád íme jako funkci daného zatížení a jednotlivých staticky neur itých veli in Xi (s využitím principu superpozice). Díl í vyšet ované stavy pak jsou nultý stav s p sobícím daným zatížením a každý i–tý stav s p sobící jedinou p íslušnou staticky neuritou veli inou Xi = 1 (s využitím principu úm rnosti) pro i = 1, 2, …, ns. Obr. 6.8: Metoda jednotkových sil u jednoduchého rovinného rámu 4.2.1 Obecn ešený p íklad Princip ešení rámu silovou metodou si ukážeme obecn na p ípadu jednoduchého otev eného rámu oboustrann vetknutého (obr. 6.8a). Podle vztahu (3.5) ur íme ns = 3. Základní soustavu zvolíme jako...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online