01 rozší�ený průvodce

Sloky reakc ze superpozi nch vztah rax 0 0 2945 0 0403

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: bez vlivu deforma ního zatížení typu popušt ní, nebo ve tvaru δX + δ 0 = d, (6.6) kde je matice deforma ních sou initel - 27 (50) - Statika I δ1,1 , δ1, 2 , ... , δ1, n δ= s δ 2,1 , δ 2, 2 , ... , δ 2, n s ... δ s ,1 , δ s , 2 , ... , δ s , n , (6.7) s vektor staticky neur itých veli in { } T X = X 1 , X 2 , ..., X n s , vektor zat žovacích len δ 0 = { 1, 0 , δ 2,0 , ..., δ n δ }, T s ,0 (6.8) (6.9) event. vektor daných deformací v místech odebraných vazeb (nehomogenní okrajové podmínky) { } T d = d1 , d 2 , ..., d n s . 4.2.3 (6.10) Výpo et p etvárných sou initel Pro ur ení p etvárných sou initel δi,k a δi,0 využijeme aplikaci principu virtuálních prací podle kapitoly 3. P i uvažování vlivu ohybových moment , normálových i posouvajících sil získáme z Maxwellova–Mohrova vztahu (1.36) výrazy δ i ,0 = MiM 0 Ni N0 VV ds + ds + κ i 0 ds, EI EA GA L L L (6.11) δi,k = MiM k Ni N k VV ds + ds + κ i k ds, EI EA GA L L L (6.12) kde k výpo t...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online