01 rozší�ený průvodce

Statika stavebnch konstrukc ii staticky neur it

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: – s vetknutím ns = po et všech jednoduchých podpor Metoda t ímomentových rovnic je metoda silová – za neznámé se volí podporové momenty Mi (i = 1, 2, …, ns) ve vetknutí a nad vnit ními podporami. Základní soustava je soustava prostých nosník (v po tu polí) - nejvýhodn jší. Obr. 5.1: Spojitý nosník o t ech polích - 34 (50) - Silová metoda Obr. 5.2: Základní staticky ur itá soustava spojitého nosníku Obr. 4.1h-i: Oboustrann vetknutý nosník s osovým zatížením Deforma ní podmínka - 35 (50) - Statika I • u vnit ní podpory (nap . b) nesmí nastat zlom (je stejný sklon te en k ohybové á e spojitého nosníku zleva i zprava) [konvence: kladné pooto ení sm rem dol ] Φba = –Φbc , • (5.2) ve vetknutí nenastane pooto ení Φab = 0. (4.1a) Skl...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online