01 rozší�ený průvodce

Studenti by m li bt obeznmeni se zkladnmi operacemi z

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: deforma ní metodou, která bude obsahem p edm tu Statika II. Naším cílem bude ešení nosných staticky neur itých prutových stavebních konstrukcí a získání pr b h vnit ních sil i složek reakcí jako prost edek pro jejich dimenzování podle jednotlivých materiál . 1.2 Požadované znalosti Ve Statice I se navazuje zejména na znalosti získané v p edm tu Základy stavební mechaniky ( ešení pr b h vnit ních sil) a v p edm tu Pružnost a pevnost. Studenti by m li být obeznámeni se základními operacemi z integrálního po tu. Z matematického aparátu využijeme zejména goniometrické funkce, vektorový a maticový po et i ešení soustav lineárních algebraických rovnic. 1.3 Doba pot ebná ke studiu Modul p edstavuje rozší ený pr vodce a obsahuje základní látku probíranou v pr b hu tém celého semestru. Doba pot ebná k nastudování jednotlivých kapitol i odstavc se liší od n kolika desítek minut až po hodiny. Záleží zejména na p edchozí pr prav studenta ve výše citovaných p edcházejících p edm tech, ale i na obtížnosti daného tématu....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online