{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 rozší�ený průvodce

Stupe statick neur itosti rovinn prutov soustavy je

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ce M (obr. 1.16b) a obrazce M (obr. 1.16e), takže ϕc = 1 1 ql22 ql 2 ql 2 − (−l )l2 + − 2 (−l )l1 = 2 (l2 + 3l1 ) , EI 3 2 2 6 EI 10 ⋅ 2 2 (2 + 3 ⋅ 3) ϕc = = 5,014 ⋅10 −3 rad, ϕ c = 17 '14'' (po sm ru). 6 −4 6 ⋅ 32,5 ⋅10 ⋅ 4,5 ⋅10 Otázky 1. Vysv tlete pojem virtuálního p etvo ení, zatížení a virtuální práce. 2. Jak se ur í virtuální práce vn jších a vnit ních sil p ímého prutu? 3. Princip virtuálních prací. 4. Bettiho v ta o vzájemnosti virtuálních prací. 5. Maxwellovy v ty. 6. Maxwell v–Mohr v vztah pro výpo et p etvo ení prutové konstrukce. 7. Jak se ur í posunutí i pooto ení pr ezu plnost nného nosníku? 8. Vereš aginovo pravidlo. 9. Jak se ur í posunutí sty níku rovinného p íhradového nosníku? Shrnutí Nau ili jsme se ur ovat složky p emíst ní (posunutí a pooto ení) v diskrétních bodech plnost nných i p íhradových nosník metodou jednotkových sil, tj. aplikací principu virtuálních prací. Proto jsme si vysv tlili základní pojm...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online