01 rozší�ený průvodce

V mst odebran jednoduch vazby p edepeme deforma n p

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: oustav (s nízkým stupn m statické neur itosti), není nevhodná k algoritmizaci, ale je nezbytná k ešení prut základní p etvárn ur ité soustavy u deforma ní metody. Postup výpo tu prutové soustavy silovou metodou je takový, že na základní soustav sestavíme deforma ní podmínky, ímž získáme soustavu lineárních algebraických rovnic. Jejich ešením obdržíme staticky neur ité veli iny a uplatn ním t í statických podmínek rovnováhy (v rovin ) vy ešíme zbývající složky reakcí. P i všech známých složkách reakcí b žným postupem jako u staticky ur ité prutové soustavy ur íme pr b hy vnit ních sil N, V, M. Na po átku ešení musely být p edem zvolené (odhadnuté) rozm ry pr ez všech prut . P i dimenzování prut na konkrétní pr b hy vnit ních sil se ukáže, zda byly voleny vhodn . V opa ném p ípad se musí provést úprava pr ezových ploch a provést opravný výpo et. Obr. 3.4: Staticky ur itý, p eur itý a neur itý lomený nosník 4.1 Stupe statické neur itosti Rovinná prutová...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online