01 rozší�ený průvodce

01 rozší�ený průvodce

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ve sm ru hledaného posunutí δm nebo s jednotkovým momentem Mm = 1 (obr. 1.9c) p sobícím ve sm ru hledaného pooto ení ϕm (obecn rovn ž ozna eného δm). Z rovnice (1.30) pak po rozepsání posledního lenu podle výrazu (1.6) získáme Maxwell v–Mohr v vztah δm = s 0 s s s s NN VV MM ∆t ds + κ ds + ds + Nα t ∆t0 ds + Mα t 1 ds − EA GA EI h 0 0 0 0 __ __ ___ (1.36) ( R rx ur + R rz wr + M r ϕ r ), − r kde δm je hledané posunutí um, wm (resp. pooto ení ϕm), N, V, M jsou vnit ní síly od skute ného zatížení, ur, wr, ϕr jsou dané složky popušt ní podporového pr ezu r, N, V, M jsou virtuální vnit ní síly od virtuálního zatížení Fm = 1 (resp. Mm = 1) p sobícího v pr ezu m, Rrx, Rrz, Mr jsou virtuální složky reakcí podporového pr ezu r, vyvolané virtuálním zatížením Fm = 1 (resp. Mm = 1) p sobícím v pr ezu m, A je pr ezová plocha prutu, I je moment setrva nosti - 17 (50) - Statika I pr ezu, h je jeho výška, E p edstavuje modul pružnosti v tahu a tlaku, G je modul pružnosti ve smyku, ∆t0 je rovnom rné oteplení pr ezu, ∆t1 teplotn...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online