01 rozší�ený průvodce

Virtuln prci li virtulnch vnit nch sil n v m podle 3

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: í práci na kladných deformacích ∆u, ∆w, ∆ϕ (obr. 3.4b) od skute ného zatížení (silového i deforma ního), takže l Li = − ( N ∆u + V ∆w + M ∆ϕ ) . (3. …) 0 P etvo ení prutového elementu dx od vlivu skute ného zatížení (vnit ních sil N, V, M a zm ny teploty) vyšet ujeme samostatn na • • p í ný smyk (vliv posouvající síly), • • osové namáhání (vliv normálové síly a rovnom rné zm ny teploty), ohyb (vliv ohybového momentu a rovnom rné zm ny teploty). Osové namáhání P i osovém namáhání (obr. 3.4f, c) je celkové prodloužení od tahové osové síly N a od rovnom rného oteplení ∆t0 dáno výrazem ∆dx = ∆u = ∆u N + ∆ut = N dx + α t ∆t0 dx , EA (1.10) kde A je pr ezová plocha prutu, E modul pružnosti v tahu a tlaku, αt sou initel tepelné roztažnosti, ∆t0 je p ír stek teploty pro rovnom rnou zm nu. • P í ný smyk U p í ného smyku platí pro vzájemné p í né posunutí od posouvající síly V (obr. 3.4g) ∆w = γ dx, takže nakonec získáme vztah ∆w = κ V dx , GA (1.14) kde G je modul pružnosti ve smyku, κ koeficient vlivu nerovnom rného rozd lení smykového nap tí po...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online