01 rozší�ený průvodce

Zkladn soustava je soustava prostch nosnk v po tu pol

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: vzdálenosti p = 6 m. ešení Podle vztahu (3.5) ur íme ns = 3. Základní soustavu zvolíme jako prostý lomený nosník (obr. 6.8b) s neznámými X1 = Ma , X1 = Mb , X1 = Rbx . Deforma ní podmínky mají tvar (6.1) a z nich plynou p etvárné rovnice (6.2). Zanedbáme-li vliv normálových a posouvajících sil na deformaci základní soustavy, m žeme p etvárné sou initele ur it podle vztahu (6.13). Momentové - 29 (50) - Statika I obrazce nultého i jednotkových stav jsou nakresleny na obr. 6.8c–f. Vy íslení sou initel δi,k v etn rozm rových jednotek je: δ1,1 = 1 11 2 v l ⋅ v1 ⋅ 1 ⋅ 1 + ⋅ ⋅1 ⋅ l ⋅ ⋅1 = 1 + = 6,091 ⋅ 10− 5 (kNm) −1 , EI1 EI 3 2 3 EI1 3EI 3 δ1, 2 = 11 1 l ⋅ ⋅1 ⋅ l ⋅ ⋅1 = = δ 2,1 = 8,230 ⋅ 10− 6 (kNm) −1 , 3 6 EI 3 EI 3 2 δ1,3 1 v1 11 2 v2 v12 l = − ⋅ v1 ⋅ l + ⋅ ⋅ 1 ⋅ l − v1 − =− − (2v1 + v2 ) = EI1 2 EI 3 2 3 3 2 EI1 6 EI 3 = δ 3,1 = −2,650 ⋅ 10− 4 (kN ) −1 , δ 2, 2 = δ 2,3 v2 l + = 5,350 ⋅ 10− 5 (kNm) −1 , EI...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online