01 rozší�ený průvodce

Etvrn sou initele i0p ur me podle maxwellovamohrova

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: onstantní pro celý prut). Nej ast ji se ur ují v koncových pr ezech a nebo b. Pro mezipodporové momenty platí M x = M x , 0 + ∆M x = M x , 0 + M a x′ + M b x , lab (5.24) kde Mx,0 je ohybový moment v pr ezu x prostého nosníku od daného silového zatížení, ∆Mx je p ír stek ohybového momentu v pr ezu x od podporových moment . Normálové síly v prutech se ur í z podmínek rovnováhy neznámých normálových sil a známých posouvajících sil (v etn daného silového uzlového zatížení)na uvoln ných uzlech. Kontrolu rovnováhy je nutno provést jednak u jednotlivých uvoln ných uzl , nevyužitých pro výpo et normálových sil, jednak pro celou rámové soustavy (uplatní se t i globální statické podmínky rovnováhy). 4.3 Ilustrující p íklad Jako ukázku aplikace ešení rovinného rámu silovou metodou si uvedeme p ípad lomené konzoly. P íklad 4.1 Zadání Vy ešte daný jednoduchý otev ený rovinný rám z obr. 6.8a s pruty konstantního pr ezu o délkách l1 =v1 = 6 m, l2 =v2 = 4 m, l3 = l = 8 m, momentech setrva nosti I1 = 0,005 m4, I2 = 0,004 m4, I3 = 0,006 m4, modulu pružnosti E = 27 GPa pro zatížení osam lým b emenem F = 8 kN ve...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online