{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 rozší�ený průvodce

Pro sz i zcela nezvisle co nejvhodn ji staticky neur

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: obr. 6.13). Pak toto zatížení nevyvolá R a N, V, M. Obr. 6.13: Rovnom rné oteplení otev eného (a) a uzav eného (b) rovinného rámu 4.4.2 • Dané popušt ní podpor rámu tvo í samostatný zat žovací stav – – • δi,k … stejné jako u silového zatížení δi,0 … nutno ur it pro p íslušný nultý stav podle zvolené základní soustavy se vliv popušt ní projeví – u odebraných jednonásobných vazeb: hodnota popušt ní di (i–té vazby s neznámou staticky neur itou veli inou Xi) se objeví na pravé stran p etvárné rovnice (znaménka podle smysl di a Xi); deformace v míst p vodního podep ení není nulová, ale je rovna danému popušt ní (nehomogenní okrajová podmínka) – u ponechaných jednonásobných vazeb: vliv popušt ní δr (konkrétn ur , wr , ϕr) se projeví jako nultý zat žovací stav; absolutní p etvárné sou initele δi,0,p ur íme podle Maxwellova–Mohrova vztahu (6.23) (i = 1, 2, …, ns) , kde Rr,i jsou složky reakcí v ponechaných vazbách r základní soustavy v i–...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online