01 rozší�ený průvodce

S clebschovou pravou integra nho postupu pro zskn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rnutí V této úvodní kapitolce jsme si vymezili obsah p edm tu a nazna ili rozd lení rámových a ostatních prutových konstrukcí. - 9 (50) - Statika I - 10 (50) - Výpo et p etvo ení prutových soustav Výpo et p etvo ení prutových soustav 3 P i vyšet ování nosných stavebních konstrukcí sledujeme nejen pr b hy vnit ních sil a nap tí, ale také deformace (p etvo ení). Ty je d ležité posoudit jak z hlediska funk nosti konstrukce, tak i z hlediska estetického, aby nedocházelo k viditelným geometrickým zm nám. V n kterých p ípadech posta í ur it diskrétní hodnoty složek p emíst ní (posuny, poto ení), jindy pot ebujeme znát pr b h ohybové áry celého prutu. Obr. 3.1: Deformace rovinné plnost nné konzoly Pro ešení p etvo ení staticky ur itých prutových konstrukcí (obr. 3.1) se používají tyto metody: • aplikace principu virtuálních prací, tzv. metoda jednotkových sil, umož ující ur it složky p emíst ní v diskrétních bodech plnost nných...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online