01 rozší�ený průvodce

St konstrukce zaji ujc pot ebnou odolnost a tuhost

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Pot ebná doba ke studiu iní 40 až 50 hodin. 1.4 Klí ová slova mechanika, statika, síla, reakce, interakce, rovnováha, poddajnost, tuhost, vektor, matice, modul pružnosti, momenty setrva nosti, transformace, prut, prutová soustava, nosník, rám, p íhradová konstrukce - 5 (50) - Statika I - 6 (50) - Úvod do statiky stavebních konstrukcí 2 Úvod do statiky stavebních konstrukcí Statika stavebních konstrukcí je nauka o výpo tech stavebních konstrukcí. Každá stavební konstrukce musí bezpe n p enést veškeré zatížení, nesmí se p itom porušit, nesmí doznat nep ípustných tvarových zm n a musí být stabilní. ást konstrukce, zajiš ující pot ebnou odolnost a tuhost stavebního díla, nazýváme nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce sestává z ady r zných prvk . Ve statice stavebních konstrukcí se omezujeme na analýzu pouze takových konstrukcí, jejichž statický model lze vytvo it pouze z prut . Nazýváme je prutovými soustavami. V dalších úvahách budeme p...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online