01 rozší�ený průvodce

V rovin posunut u w a pooto en danho pr ezu nosnku

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: práce rovnovážné soustavy sil p sobící na tuhé t leso je p i libovolném virtuálním p emíst ní t lesa rovna nule (L = 0)“. V 19. století byl tento princip rozší en i na pružná t lesa: „P i libovolném virtuálním p etvo ení pružného t lesa, nacházejícího se v rovnovážném stavu, je sou et virtuálních prací všech vn jších a vnit ních sil, p sobících na t leso, roven nule“. Platí tedy L = Le + Li = 0 , (1.28) Le = − Li . (1.29) neboli Po dosazení (1.7) a (1.27) do (1.29) obdržíme po úprav __ Fiδ i + s ___ M iϕi = s s s s NN VV MM ∆t = ds + κ ds + ds + Nα t ∆t0 ds + Mα t 1 ds − EA GA EI h 0 0 0 0 0 __ R rδ r , (1.30) - 15 (50) - Statika I 3.3 V ty o vzájemnosti virtuálních prací 3.3.1 Bettiho v ta Virtuální práce jedné soustavy vn jších sil F1, …, Fi, …, Fn (obr. 3.5), pracujících na posunutích δ1, …, δi, …, δn, vyvolaných druhou soustavou vn jších sil FI, …, Fk, …, Fm , je rovna virtuální práci druhé soustavy sil, p...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course MECHANICS CD03 taught by Professor Kytýr during the Fall '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online