01 základy petrologie

11 63 geologie tab 2 pomcka k pojmenovn hornin pro

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: to odvětví geologie, které se zabývá studiem vrstevního sledu sedimentů, jejich vývojem a dělením. Podle způsobu metody rozlišujeme biostratigrafii (určování stáří pomocí zbytků organizmů-fosilií, litostratigrafii (určování stáří pomocí litologického vývoje) a chronostratigrafii (určování stáří pomocí času). Přehled základních geologických údobí je v tab. 1. Z hlediska praktických potřeb stavebního inženýra lze v případě klastických sedimentárních hornin odhadnout i jejich geotechnický charakter. Tak např. sedimenty prvohor a starší jsou zpevněné skalní horniny (droby, pískovce, slepence). Druhohorní a starší třetihorní sedimenty hlavně z období křídy a paleogénu se mohou vyskytovat jednak ve formě skalních hornin (pískovce, slepence), jednak jako horniny soudržné (křídové slíny a měkké paleogenní jílovce). Klastické sedimenty mladší než paleogenní se vyskytují ve formě nezpevněných hornin - zemin a to buď sypké (písky, štěrky) nebo soudržné (jíly, slíny). S tím úzce souvisí i způsob zakládání a volba vhodné konstrukce. - 9 (63) - Gregerová 1998 Geologie Tab. 1 Zjednodušené geologické členění historie Země. - 10 (63) - Vznik, stáří a rozdělení hornin Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online