{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

19 63 geologie 4512 plutonick horniny bez kemene mezi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a klasifikace plutonických hornin a je mezinárodně uznávána. Ke klasifikačním účelům se využívá těchto minerálů: Q - křemen, A - alkalické živce, P - plagioklasy, F - foidy, M - mafické (tmavé) minerály. Horniny s obsahem mafických minerálů do 90 % se klasifikují podle světlých minerálů, s vyšším obsahem, podle tmavých minerálů. Klasifikační diagram má podobu dvojitého trojúhelníka s vrcholy Q,A,P,F u hornin s M<90%, přičemž je nutné světlé součástky přepočítat na 100 (tj. Q + A + P =100 nebo A + P + F =100). Přesné zařazení do diagramu je možné až po kvantitativní mikroskopické analýze obsahu minerálů z výbrusu horniny. Podle obsahu SiO2 se vyvřeliny rozdělují na horniny: • kyselé (obsah SiO2 - nad 65%), pro které je typické to, že obsahují kře- • intermediární (obsah SiO2 - 52 až 65 %), které prakticky křemen neob- men v podstatném množství. Jsou to např. všechny granitoidy. • • sahují nebo jen v nepatrném množství. B...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online