01 základy petrologie

01 základy petrologie

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ré jsou nejdůležitější horninotvorné minerály magmatických hornin? 2. Podle čeho lze nejlépe rozlišit živce od křemene? 3. Jakou tvrdost mají slídy? 4. Jak se nejlépe odliší biotit od ostatních tmavých minerálů? 5. Jak se dělí magmatické horniny podle původu a minerálního složení? 6. Které magmatické horniny mají makroskopicky zrnitou strukturu a které celistvou? 7. Čím se liší porfyrická struktura od mandlovcovité? 8. Pro kterou horninu je typická přítomnost olivínu? 9. Pro kterou horninu je typická přítomnost analcimu a co způsobuje? 10. Jaký je název vulkanického ekvivalentu gabra? 11. Jaký je rozdíl mezi žulou a syenitem? - 24 (63) - Sedimentární horniny 5 SEDIMENTÁRNÍ HORNINY Jsou nejrozšířenějšími horninami na zemském povrchu. Setkáváme se s nimi ve stavební praxi jako s nejčastějšími typy základové půdy pro jednoduché stavby, založené na plošných základech, i pro liniové dopravní stavby. Vzhledem k tomu, že petrografická klasifikace sedimentů není dosud ve světě jednotná, uvádíme zde tradi...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online