01 základy petrologie

55 63 geologie iii horniny metamorfovan pemnn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: d. Okatá struktura je dána plošným uspořádáním čočkovitých zrn živce, což v příčném řezu připomíná tvar "oka". - 45 (63) - Geologie Obr. 14 Rozdíl mezi plošně paralelní (břidličnatou) - A a lineárně paralelní (stébelnatou) rulou - B. Obr. 15 Příklad plástevnaté - A a okaté struktury - B. Jen malá část metamorfovaných hornin má strukturu všesměrnou (některé kontaktně metamorfované horniny, eklogity a serpentinity neboli hadce). Z hlediska tvaru minerálních součástek je možné rozlišit strukturu granoblastickou, lepidoblastickou a nematoblastickou. • struktura granoblastická se vyznačuje přítomností převážně izometrických, nepravidelně omezených zrn - napo. mramor • struktura lepidoblastická je charakteristická pro horniny, v nich? jsou v podstatné míře zastoupeny šupinkovité či lupenité minerály - napo. fylit, svor - 46 (63) - Metamorfované horniny • struktura nematoblastická je podmíněna vyšším zastoup...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online