{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 základy petrologie

fe 3 al si3 o10 oh f 2 stbit edobl lupenit upinkat

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ezi nejodolnější patří křemen, muskovit, granáty. Kromě výše uvedených, existuje ještě skupina minerálů vznikajících jen při metamorfóze: některé granáty, andalusit, kyanit neboli disten, sillimanit, cordierit, staurolit, sericit, chlorit, mastek, serpentin, grafit. Jejich identifikací v hornině lze s největší pravděpodobností považovat danou horninu za metamorfovanou. Některé z nich se mohou vzácně vyskytovat i v jiných než metamorfovaných horninách. Vlastnosti minerálů jsou popsány v přehledné tabulce v doplňkových skriptech "Návod k popisu a určování hornin při samostudiu". Další (např. křemen, kalcit a dolomit) nezanikají při metamorfóze, a proto se mohou vyskytovat jak v sedimentárních, tak i metamorfovaných horninách (např. přeměna vápence v krystalický vápenec neboli mramor). 6.4 Přehled metamorfovaných hornin 6.4.1 Regionálně metamorfované horniny Regionálně metamorfované horniny s dobře patrnou plošně paralelní strukturou jsou nazývány krystalické břidlice. Jestliže vznikly ze sedimentárních hornin, jsou označovány jako parabřidlice, při vzniku z magmatických hornin jsou nazývány ortobřidlice. Fylit Barva fylitu je nejčastěji šedá až tmavě šedá. Často obsahuje také příměs chloritu, který způsobuje šedozelenou barvu horniny. Přechod do téměř černé barvy ovlivňuje příměs grafitu. Struktura je u fylitu jemně plošně paralelní s výraz...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online