01 základy petrologie - VYSOK UEN TECHNICK V BRN FAKULTA...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VYSOKÉ U Č ENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M01 ZÁKLADY PETROLOGIE NAUKY O HORNINOVÉM PROST Ř EDÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Geologie Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. © Pavel Pospíšil 2004 - 2 (63) -
Image of page 2