{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 základy petrologie - VYSOK UEN TECHNICK V BRN FAKULTA...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VYSOKÉ U Č ENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M01 ZÁKLADY PETROLOGIE NAUKY O HORNINOVÉM PROST Ř EDÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Geologie Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. © Pavel Pospíšil 2004 - 2 (63) -
Image of page 2