01 základy petrologie

16 struktur y metamorfovanch hornin foto m gregerov

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: pouze slabou reakci a tím se liší od - 37 (63) - Geologie čistých vápenců. Barva může být bílá, šedá až tmavošedá, žlutobílá i narůžovělá. Struktura je makroskopicky celistvá, masivní. Při zvětrávání se některé typy dolomitu rozpadají v drobné částice velikosti zpravidla několika mm, tzv. dolomitický písek. Dolomit je odolnější vůči zvětrávání než vápenec, a tím vytváří ve vápencových a dolomitových pohořích ostřejší morfologické tvary i bizarní povrch skal. Patří proto právem k nejatraktivnějším turistickým oblastem. V České republice netvoří dolomit významné samostatné masívy, je však zastoupen hojně na celém středním Slovensku. Travertin Vyznačuje se šedobílou, šedožlutou až rezavě žlutou barvou. Nažloutlé zbarvení je způsobeno limonitem. Travertin bývá běžně pórovitý a výrazně vrstevnatý. Sráží se z pramenů obsahujících CO2 a rozpuštěný hydrogen uhličitan vápenatý. Při vývěru uniká značná část CO2 do vzduchu nebo je odebírána rostlinami. Hydrogen uhličitan přestáv...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online