{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 podle eho lze nejlpe rozliit ivce od kemene 3 jakou

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ů. V Českém masívu jsou nejznámější pegmatity ze západní Moravy (Dolní Bory), z Písecka a Domažlicka. - 21 (63) - Geologie 4.5.3 Vulkanické horniny Podle starší nomenklatury se vulkanické horniny rozdělují na paleovulkanity tj. horniny starší než třetihorní a neovulkanity terciérního a kvartérního stáří. Dvojí pojmenování vychází z případů, kdy je možné podle okolních sedimentů dané vulkanity stratigraficky určit, a i z často odlišného vzhledu paleovulkanitů od neovulkanitů, způsobeného druhotnými přeměnami. To však neplatí obecně a někdy i neovulkanit je postižen intenzívnější hydrotermální přeměnou než paleovulkanit. Současná klasifikace proto toto dělení nedoporučuje. Pro stavební praxi to je však výhodné, neboť většinu paleovulkanitů lze využít pro drcené kamenivo, zatím co neovulkanity jsou kvalitativně proměnlivé a často pro stavební účely nevhodné. Typickou strukturou většiny výlevných hornin je porfyrická struktura, kde lze rozlišit dvě...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online