01 základy petrologie

22 4531 vulkanick horniny s kemenem

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ované žilné).. 21 4.5.3 Vulkanické horniny............................................................... 22 4.5.3.1 Vulkanické horniny s křemenem .......................................... 22 4.5.3.2 Vulkanické horniny bez křemene ......................................... 22 4.5.3.3 Vulkanické horniny s foidy................................................... 24 4.5.3.4 Vulkanická skla..................................................................... 24 5 SEDIMENTÁRNÍ HORNINY .................................................................. 25 5.1 Vznik sedimentárních hornin .............................................................. 25 5.2 Sedimentační prostředí ........................................................................ 25 5.3 Struktury sedimentárních hornin ......................................................... 27 5.3.1 Struktury klastických sedimentárních hornin ....................... 27 5.3.2 Charakter pojiva zpevněných klastických sediment...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online