01 základy petrologie

01 základy petrologie

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ého omezení minerálů v hornině strukturami panautomorfně zrnitou, hypautomorfně zrnitou a panxenomorfně zrnitou (aplitickou), které lze však jednoznačně identifikovat zpravidla až mikroskopicky. Hypautomorfní struktura vystihuje případy, kdy jsou v hornině přítomny jak minerály omezené automorfně, tak i hypautomorfně a jiné i xenomorfně. Konkrétním příkladem hypautomorfní struktury je struktura granitická, kde tmavé nerosty (amfibol, biotit) mají vyšší stupeň idiomorfie než nerosty světlé, jako např. živce a křemen, který většinou krystalizuje poslední a je obvykle xenomorfní. - 15 (63) - Geologie Struktura stejnoměrně zrnitá Struktura porfyrická Struktura proudovitá Struktura pórovitá Struktura mandlovcivitá Struktura písmenková Obr. 6 Struktury magmatických hornin. (Foto M. Gregerová) Panxenomorfní struktura charakterizuje hmotu, ve které jsou téměř všechny minerály omezeny xenomorfně. Tato struktura je příznačná pro horninu aplit. Grafická (písmenková) struktura je zvláštní případ orientovaného prorůstání křemene a alkalického živce, připomínající klínové písmo. Vyskytuje se jen u pegmatitu. 4.3 Minerály magmatických hornin Přehledná charakteristika všech horninotvorných m...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online