{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

51 vznik sedimentrnch hornin vznik sedimentrnch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: generace krystalů. Větší, makroskopicky viditelné porfyrické vyrostlice vznikaly ještě v nitru zemské kůry (delší krystalizací). Okolní základní hmota, která je často až makroskopicky celistvá (mikrokrystalická), vznikala za rychlého ochlazování již na zemském povrchu. Při velmi rychlém ochlazení v ní může vzniknout i sklo. Identifikátory vulkanických hornin jsou i struktury pórovitá nebo proudovitá. V případě, že většina hmoty velmi rychle utuhne ve formě skla, vznikají vulkanická skla, která nejčastěji odpovídají kyselým vulkanitům s křemenem. Vulkanity bývají často pórovité. Pórovitost a charakter pórů má značný vliv na fyzikálně-mechanické vlastnosti horniny jako je pevnost v tlaku a mrazuvzdornost. 4.5.3.1 Vulkanické horniny s křemenem Ryolit Může mít rozmanité zbarvení. Často je šedobílý, narůžovělý až slabě fialový. Vyrostlice tvoří křemen, živce (zejména K-živec, méně kyselý plagioklas) a biotit. Běž...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online