01 základy petrologie

531 struktury klastickch sedimentrnch hornin klastick

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ho složení jsou zastoupeny permo-karbonským melafyrem. Ten se vyznačuje často mandlovcovitou strukturou a temně hnědofialovou, nebo šedočernou barvou, se kterou kontrastuje zelený povlak mandlí sekundárních minerálů tvořený chloritem. Ještě starší bazaltoid vyskytující se u nás je ordovický až silurský diabas, který má na rozdíl od předchozích bazaltoidů často makroskopicky zrnitou strukturu a nazelenalé zbarvení. V minulosti se využíval jako dekorační kámen ve středních Čechách. V Nízkém Jeseníku se vyskytuje diabas devonského stáří. Ve - 23 (63) - Geologie slabě metamorfované podobě s často plošně paralelní strukturou je diabas součástí metabazitové zóny brněnského masívu. 4.5.3.3 Vulkanické horniny s foidy Fonolit (znělec) Fonolit je varietou trachytu (alkalicky trachyt). Obsahuje navíc minerál nefelín ze skupiny foidů. Ten dodává fonolitu charakteristické nazelenalé zabarvení. Kromě běžné porfyrické struktury jako u ostatních vulkanitů se fonolit nezřídka vyznačuje i strukturou mandlovcovitou. Uvnitř mandlí se objevují často miner...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online