{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 základy petrologie

Dky dlouhotrvajc krystalizaci dov miliony let se

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: SO 14689 MAGMATICKÉ s. l. GENETICKÁ SKUVULKANO PINA MAGMATICKÉ s.s. KLASTICKÉ Typická struktura BŘIDLIČNATÁ / Typická struktura VŠESMĚRNÁ Živce, Tmavé Křemen, Nejméně 50% Křemen, živce, slídy, Křemen, tmavé mineráSoli, karboživce, slídy, zrn magma- tmavé minerály Úlomky hornin, křemen, živce a Nejméně 50% zrn živce, minerály ly náty, silicity, tmavé Minerální složení tického půvojílové minerály karbonátů slídy,tmavé kaustobiolity minerály, Kyselé Neutrální Bazické Ultradu minerály karbonáty bazické Zaoblená Zrna jsou horninové úlomky zrna: TEKTONICKÁ BREKCIE Zaoblená zrna: AGLOMERÁSLEPENEC PEGMATIT TOVÝ TUF Soli Ostrohranná HALIT Ostrohranná zrna: zrna: 60 KALCI- ANHYDROT MIGMATIT KONTAKTPYROBREKCIE VULKANICKÁ RUDIT SÁDROVEC XENIT NÍ BREKCE RULA ROHOVEC GABRO PERIKarbonátové MRAMOR (TĚŠIhorniny DOTIT SVOR GRANULIT NIT) VÁPENEC MEGRANIT DIORIT DOLOMIT 2 TAKVARAPLIT Zrna jsou především úlomky CIT minerálů TUF DOLEKALKRIT ARENIT AMFIBOLIT...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online