01 základy petrologie

Gabro je rovn typickou horninou ranskho masvu v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: avní: světlé tmavé křemen K-živec plagioklasy (kyselé) K-živec plagioklasy (kyselé) plagioklasy (andezín) plagioklasy (bazické) K-Na živce foidy muskovit biotit amfiboly pyroxeny biotit amfiboly pyroxeny amfiboly pyroxeny biotit pyroxeny amfiboly olivín amfiboly pyroxeny biotit olivín zeolity zeolity magnetit analcim (v těšinitu) magnetit trachyt andezit turmalín pyrit Minerály akcesorické Typické struktury s Horniny bez křemene nebo s jeho Horniny s podružným množstvím foidy Původ porfyrická s makroskopicky celistvou základní ryolit (liparit) hmotou, pórovitá, velmi jemně zrnitá nebo mak- Extruzívní roskopicky celistvá, fluidální, sklovitá porfyrická s jemně zrnitou základní hmotou, písmenková, velkozrnná všesměrná, středně až hrubě zrnitá, stejnoměrně zrnitá nebo porfyrická se středně zrnitou základní hmotou bazalt (čedič) melafyr diabas fonolit (znělec) pegmatit aplit Intruzívní granitoidy: granit (žula) granodiorit křemenný diorit - 18 (63) - syenit diorit gabro labradorit amfibolovec pyroxenit těšinit...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online