01 základy petrologie

Geologie zkoum procesy kter na ni psobily po celou

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ních horninotvorných minerálů............... 58 Příloha 2: Osnova pro základní popis hornin .................................... 62 - 4 (63) - Úvod 1 ÚVOD Geologie je jednou z přírodních věd, která studuje složení, stavbu a vývoj nejen zemské kůry, ale i dalších částí Země. Geologie zkoumá procesy, které na ni působily po celou dobu jejího vývoje. Vědní disciplínou, která zkoumá horninové prostředí je petrologie (petrografie). Ke studiu horninového prostředí využívá petrologie i poznatků příbuzných vědních disciplín, jako např. mineralogie, jejíž náplní je studium minerálů. Důležité jsou i poznatky z takových oborů jako chemie a fyzika. Stavební inženýr přichází do styku s horninami jako se základovou půdou při výběru a hodnocení staveniště, kdy často geologické podmínky určují podmínky pro výstavbu a z toho vyplývající způsob založení stavby. Inženýři mohou na základě znalostí horninového prost...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online