{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 základy petrologie

Ii horniny sedimentrn usazen nejrozenj na povrchu zem

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ory). Obr. 13 Rozdíl mezi plošně paralelní - A, lineárně paralelní - B a všesměrnou strukturou - C. V případě výraznějšího zastoupení sloupečkovitých nebo jehličkovitých minerálů muže být vytvořena struktura lineárně paralelní (lineace), která je charakteristická nejen uspořádáním minerálů do navzájem paralelních ploch, ale také lineárním uspořádáním sloupečkovitých (či jim tvarově podobných) minerálů přímo v plochách foliace. Ukázkově je lineárně paralelní struktura vyvinuta u stébelnatých rul (obr. 14). Rovněž některé amfibolity mají zřetelnou lineárně paralelní strukturu. Podle stupni a charakteru uspořádání součástek lze geometricky u obou typu paralelních struktur rozlišovat napo. strukturu páskovanou, plástevnatou nebo okatou (obr. 15). Páskovaná struktura bývá nejčastěji charakteristická střídáním barevně či zrnitostně odlišných ploch. U plástevnaté struktury jsou plochy foliace souvisle potaženy šupinkami slí...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online