01 základy petrologie

Jestlie vznikly ze sedimentrnch hornin jsou oznaovny

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tou barvou se označuje jako zlatý onyx. Vyrábí se z něj dekorační předměty. Obr. 12 Postupný vznik travertinové kupy. Psací křída Je zvláštním typem karbonátové horniny. Je to hornina nejčastěji bílá, měkká, otírající se o prsty. Tvořena je především mikroskopickými schránkami mořských mikroorganizmů nebo i příměsí kalcitických schránek větších živočichů. - 38 (63) - Sedimentární horniny Obsah CaCO3 je kolem 98%. Pro křídu je typická přítomnost křemitých konkrecí pazourků. Vyskytuje se hlavně v severní Evropě (známé bílé útesy u Doveru a na Rujaně). 5.5.3 Biochemické křemité sedimenty (silicity) Jsou neklastické horniny, které se skládají zpravidla z více než 90 % SiO2 Vznikly buď přímo chemickým vysrážením nebo nahromaděním opálových schránek mikroorganizmů (např. rozsivek, mřížovců nebo opálových jehlic mořských hub). Mají různé názvy, např. křemenec, buližník, pazourek, limnokvarcit, rohovec, gejzíri...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online