01 základy petrologie

01 základy petrologie

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ředí odvozovat geotechnické vlastnosti tj. únosnost, stabilitu, pevnost, rozpojitelnost a těžitelnost základové půdy spolu s chemickou povahou podzemní vody. Velmi často je rozhodující znalost technických vlastností hornin při provádění zemních prací na liniových stavbách, kde zejména stabilita svahů, zářezů nebo násypů je na nich závislá. Značné znalosti o horninovém prostředí musí mít inženýr zabývající se podzemními stavbami nebo při zakládání velkých inženýrských a hydrotechnických staveb. Jiným způsobem se projevují vlastnosti hornin při jejich použití jako stavebního materiálu. Horniny použité jako drcené nebo těžené kamenivo i jako stavební kámen musí splňovat určité technické požadavky. Petrologické znalosti uplatní i architekti při výběru a použití hornin jako dekoračního kamene, pro jehož využití je důležitá znalost minerálního složení a strukturních parametrů, které především ovlivňují technick...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online