01 základy petrologie

Kaolinitov jly jsou blav ist nebo zbarveny druhotnou

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tky sedimentů kontinentálního ledovce nacházíme u nás na Ostravsku, Opavsku a v Moravské bráně. Jsou to jednak známé osamocené bludné (eratické) balvany, jednak fluvioglaciální písčité štěrky a souvkové hlíny. 5.3 Struktury sedimentárních hornin Pro většinu sedimentárních hornin je typická vrstevnatá struktura (obr. 8), související se způsobem jejich vzniku. Častá je i struktura pórovitá. Velikost pórů bývá obvykle několik desetin mm až několik mm. 5.3.1 Struktury klastických sedimentárních hornin Klastické sedimenty (úlomkovité) se dělí podle velikosti úlomků do čtyř skupin: Názvosloví podle ČSN 73 1001 • psefity (velikost nad 2 mm) štěrková složka (ba) rudity • psamity (2 až 0,06 mm) písčitá složka (bb) arenity • aleurity (0,06 až 0,002 mm) prachová složka (ca) lutity • pelity (pod 0,002 mm) jílová složka (cb) lutity Názvy rudit, arenit a lutit se používají v anglicky psané literatuře. - 27 (63) - bazální moréna Typický tvar ledovcového údolí G...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online