01 základy petrologie

Klasifikan diagram m podobu dvojitho trojhelnka s

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tlice. Podle stupně krystalizace hmoty horniny lze vyčlenit strukturu holokrystalickou s plně vykrystalizovanou hmotou, strukturu hypokrystalickou, kde vedle krystalů je v horninové hmotě přítomno i sklo a strukturu hyalinní neboli sklovitou, v případě, že většina hmoty vlivem rychlého ochlazení utuhne jako sklo (vulkanická skla). Struktury hypokrystalická a sklovitá se vyskytují pouze u hornin výlevných. Minerály v hornině bývají různě dokonale omezeny krystalovými plochami. Podle stupně idiomorfie se rozlišují automorfně (dokonale) omezené minerály, které jsou ohraničeny vlastními krystalovými plochami. Hypautomorfně omezené minerály jsou ohraničeny vlastními krystalovými plochami jen z části. Částečně jsou nepravidelné, protože se při svém růstu musely přizpůsobit již dříve vykrystalizovaným minerálům. Xenomorfně omezené minerály jsou zcela nepravidelné. Jsou to obvykle ty, které krystalizují z taveniny jako poslední (např. křemen). U stejnoměrně zrnitých struktur se vyjadřuje charakter vzájemn...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online